ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจECG

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

 Electrocardiogram

เพื่อประเมินสภาพการทำงานของศักย์ไฟฟ้าของหัวใจ  ร่วมกับการตรวจ X-Ray

และการตรวจ Electrocardiogram เพื่อวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจ 

 

------- We serve with love & care -------

Additional information