สัมนาโรคหัวใจในสัตว์เลี้ยง Cardiology Seminar

 

 การจัดสัมนาการตรวจโรคหัวใจในสัตว์เลี้ยง

 โดย ผศ.ดร.น.สพ.สุวรรณเกียรติ สว่างคุณ

จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โรงพยาบาลสัตว์บ้านสัตว์เลี้ยงอ่อนนุชจัดสัมนาเรื่องโรคหัวใจในสัตวเลี้ยง 
เมื่อวันที่ 25  มี.ค. 54 ซึ่งบรรยายโดย ผศ.ดร.น.สพ.สุวรรณเกียรติ สว่างคุณ
โดยการจัดสัมนาด้งกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและเพิ่มทักษะ
ในการตรวจวินิจฉัยภาวะโรคหัวใจในสัตว์เลี้ยง   
และการในสัมมนาครั้งนี้มีคุณหมอ จากรพ.สัตว์และคลีนิคต่างๆ เข้าร่วมรับฟังสัมนาด้วย

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

Additional information