ทำบุญบ้านเด็กกำพร้า

ทำบุญสถานสงเคราะห์  สภากาชาดไทย และ อื่นๆ

โรงพยาบาลสัตว์บ้านสัตว์เลี้ยงอ่อนนุช ได้บริจาคเงินและสิ่งของให้แก่มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด เป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ 2547 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน โดยเราตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม แม้เป็นเพียง ส่วนเล็กๆส่วนหนึ่ง ก็เป็นส่วนที่สามารถทำให้สังคมส่วนรวมดีขึ้นได้ 

 

21 กรกฏาคม 2553 เยี่ยมและบริจาคเงิน และสิ่งของ รวมมูลค่า 3,000 บาท ให้แก่ บ้านเด็กตาบอดและพิการซ้ำซ้อน รามอินทรา(มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทย)

31 พฤษภาคม 2554 บริจาคเงินบำรุงสภากาชาดไทย จำนวน 3000 บาท

7 มิถุนายน 2554  เยี่ยมและบริจาคเงิน สมทบค่าใช้จ่ายทั่วไป และค่าอาหารเด็กตาบอดและพิการซ้ำซ้อน เป็นจำนวน 2,500 บาทบริจาคสิ่งของ เป็นเงินประมาณ 1000 บาท

28  กรกฎาคม 2554  บริจาคเงินค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กกำพร้า โรงเรียนวัดดอนตาล  จังหวัด ชลบุรี จำนวน  3000 บาท

12 ธันวาคม  2555 เยี่ยมและบริจาคเงิน จำนวน 3000 บาท และสิ่งของมูลค่า 1000 บาท ให้แก่ บ้านเด็กตาบอดและพิการซ้ำซ้อน รามอินทรา (มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทย)

11 ธันวาคม  2556 เยี่ยมและบริจาคเงิน จำนวน 3000 บาท และสิ่งของมูลค่า 1500 บาท ให้แก่ บ้านเด็กตาบอดและพิการซ้ำซ้อน รามอินทรา (มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทย)

16  ตุลาคม  2557 เยี่ยมและบริจาคเงิน จำนวน 3145 บาท และสิ่งของมูลค่า 1600 บาท ให้แก่ บ้านเด็กตาบอดและพิการซ้ำซ้อน รามอินทรา (มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทย)

 

 

 

 

 บริจาคเงินให้แก่โรงเรียนวัดดอนตาล จ.ชลบุรี เป็นค่าใช้จ่ายทั่วไป จำนวน 3,000 บาท เมื่อวันที่ 28/7/53 

 

 

 

---We Serve with love & care---

 

 

ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าฟรี

โรงพยาบาลบ้านสัตว์เลี้ยงอ่อนนุชได้ให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าฟรีใ
วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี

 โดยทางโรงพยาบาลได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550  จนถึงปัจจุบัน และจะดำเนินการในทุกปีต่อๆ ไป 

 โดยมุ่งหวังให้สุนัข แมวที่ขาดโอกาสได้รับวัคซีนพิษสุนัขบ้า รวมทั้งมีส่วนช่วยลดโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อดังกล่าวสู่

มนุษย์และสัตว์เลี้ยงด้วยกันเอง โดยโครงการดังกล่าวมิได้มุ่งหวังเพื่อเป็นการโฆษณา แต่เป็นความตั้งใจที่จะกระทำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในทุกๆปี 

 

 

 

บริจาคป้าสำรวย

กิจกรรมเพื่อสังคม

โรงพยาบาลสัตว์บ้านสัตว์เลี้ยงอ่อนนุช ได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือสุนัขจรจัด

โดยบริจาคเงินในส่วนของโรงพยาบาลสัตว์ร่วมกับเงินบริจาคของลูกค้า

ที่เข้ามารับบริการให้แก่ ป้าสำรวย  และป้าอนงค์ ที่วัดโปร่งไผ่ จันทร์รังสี

จังหวัดนครนายก เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลสุนัขและแมวจรจัด

ยอดบริจาครวมทั้งสิ้น (พ.ศ.2549- 8 เม.ย58)

 

     เป็นจำนวน 139,122  บาท

(หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน)

โดยแบ่งเป็นยอดบริจาคของโรงพยาบาลจำนวนทั้งสิ้น 99,675 บาท และยอดบริจาค

ของลูกค้าจำนวน 39,447  บาท

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ยอดเงินบริจาควันที่ 8 เมษายน 2558  จำนวน  3530 บาท

(แยกเป็นยอดบริจาคของโรงพยาบาลสัตว์บ้านสัตว์เลี้ยงอ่อนนุช  2,580  บาท

และยอดบริจาคของลูกค้า  950 บาท)

 

 
 
 
อดเงินบริจาควันที่ 19 ต.ค. 2557  รวมทั้งหมดจำนวน  5,440 บาท

(แยกเป็นยอดบริจาคของโรงพยาบาลสัตว์บ้านสัตว์เลี้ยงอ่อนนุช  3,800  บาท

และยอดบริจาคของลูกค้า  1,640 บาท)

 
 
 
ยอดเงินบริจาควันที่ 2 เม.ย.  2557  รวมทั้งหมดจำนวน  8,550 บาท

(แยกเป็นยอดบริจาคของโรงพยาบาลสัตว์บ้านสัตว์เลี้ยงอ่อนนุช  6,100  บาท

และยอดบริจาคของลูกค้า  2,450 บาท)

 

 ยอดเงินบริจาควันที่ 15  ม.ค. 2557  รวมทั้งหมดจำนวน  10,607 บาท
 
 
 
(แยกเป็นยอดบริจาคของโรงพยาบาลสัตว์บ้านสัตว์เลี้ยงอ่อนนุช  7,010  บาท 
 
 
 
และยอดบริจาคของลูกค้า  3,597 บาท)

 

 ยอดเงินบริจาควันที่ 20 พ.ค. 2556  รวมทั้งหมดจำนวน  8,275 บาท
 
 
 
 
(แยกเป็นยอดบริจาคของโรงพยาบาลสัตว์บ้านสัตว์เลี้ยงอ่อนนุช  5,400  บาท 
 
 
 
 
และยอดบริจาคของลูกค้า  2,875 บาท) 

ยอดเงินบริจาคป้าสำรวย 1 มกราคม 2556  รวมทั้งหมดจำนวน 11,383  บาท

โดยในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 โรงพยาบาลสัตว์บ้านสัตว์เลี้ยงอ่อนนุช

 ได้เดินทางไปทำบุญบริจาคเงินจำนวน 11,383 บาท และยาฉีดกำจัดเห็บ, หมัด 

จำนวน 10 ขวด อาหารสัตว์ และอื่นๆ  ให้แก่ป้าสำรวย จ. นครนายก   

(โดยยอดบริจาคมาจากโรงพยาบาลสัตว์บ้านสัตว์เลี้ยงอ่อนนุช 6,220 บาทและยอดบริจาคของลูกค้า 5,163  บาท ) 


 
ยอดเงินบริจาค 29  มี.ค.55  รวมทั้งหมดจำนวน  7,100  บาท

เป็นยอดของโรงพยาบาลสัตว์บ้านสัตว์เลี้ยงอ่อนนุช  4,800  บาท

และส่วนของลูกค้า  2,300  บาท

ยอดเงินบริจาค 29  ธ.ค.55  รวมทั้งหมดจำนวน  11,383  บาท

เป็นยอดของโรงพยาบาลสัตว์บ้านสัตว์เลี้ยงอ่อนนุช  90,200  บาท

และส่วนของลูกค้า  2,300  บาท

 บริจาคเงิน และยา และสิ่งของให้ป้าสำรวย ดังต่อไปนี้

พ.ศ.2549-พ.ศ.2552     รวมบริจาคเงินจำนวน    54,070  บาท
08 ก.พ.  53               บริจาคเงินจำนวน       1,952  บาท
13 มิ.ย.  53               บริจาคเงินจำนวน       4,500  บาท
09 ก.ค.  53               บริจาคเงินจำนวน       1,175  บาท
05 พ.ย.  53               บริจาคเงินจำนวน       6,850  บาท
27 ม.ค.  54               บริจาคเงินจำนวน       4,600  บาท

 6 มิ.ย. 54                  บริจาคเงินจำนวน        5,340   บาท

11 ธ.ค. 54                 บริจาคเงินจำนวน        5,750   บาท

 

 โดยมียอดรวมบริจาคทั้งสิ้นเป็นเงิน  84,237  บาท (ยอดรวมถึงวันที่ 11 ธ.ค. 54) 
 13  มี.ค. 54  รายการบริจาค  ยาฉีดกำจัดเห็บหมัด จำนวน  10 ขวดกรงสัตว์จำนวน 7 ใบ ให้ป้าสำรวย เพื่อใช้รักษาเห็บหมัด และขี้เรื้อน
 
 
 
 
13 มิ.ย. 53  เยี่ยมและบริจาคเงินจำนวน 4500 บาท รวมทั้งยาและอาหารสัตว์ ให้แก่ป้าสำรวยและป้าอนงค์
ที่วัดโปร่งไผ่ จันทร์รังสี อ.บ้านนา จ.นครนายก
รายการสิ่งของบริจาคในวันที่  13 มิย.53
 1. อาหารรักษาโรคนิ่ว(ในสุนัข)  [24 กระป๋อง]   
 2. ยาฉีดกำจัดเห็บ, หมัด [10 ขวด]
 3. อาหารรักษาโรคนิ่วในแมว [18 กระป๋อง]
 4. อาหาร Pet Phos [6 กระปุก]
 5. นมอัดเม็ด [3 กล่อง]
 6. อาหาร Royal Canin(ชิห์สุ)
 7. อาหาร Royal Canin(ลูกแมว)
 8. แคลเซียม Top Cal [2 กระปุก]
 9. เสื้อกันหนาวให้สุนัข 15 ตัว
 10. อาหารเพ็ดดิกรี [4 กล่อง]
 11. อาหารสุนัข Hill  [1 กระสอบ]
 
  
 
 

------ Love and Care------

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทำบุญวัดขจรศิริ-- โค กระบือ

วันที่  18  กรกฎาคม  2557

  โรงพยาบาลสัตว์บ้านสัตว์เลี้ยงอ่อนนุช ได้นำทีมงานสัตวแพทย์และผู้ช่วยสัตวแพทย์

ออกไปทำบุญ  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยากำจัดเห็บหมัด ขี้เรื้อน รวมถึง

ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวที่วัดขจร กรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยลดประชากร

สุนัขแมวและลดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในแหล่งชุมชน โดยวันนี้ทางโรงพยาบาล

ได้ทำการผ่าตัดทำหมันสุนัขเพศเมียจำนวน 3 ตัว เพศผู้จำนวน 2 ตัว ผ่าตัดทำหมัน

แมวเพศเมียจำนวน 6 ตัว และแมวเพศผู้ จำนวน 4 ตัว  รวมทั้งฉีดยาพิษสุนัขบ้าและ

ฉีดยากำจัดเห็บ หมัด และขี้เรื้อน ในสุนัขแมว จำนวนทั้งสิ้น  23 ตัว

                          เริ่ม ลุยทำหมัน Cool

  ล้วง ควัก ตัด ผ่า งานถนัดของสัตวแพทย์  Cool            

        สู้จ้า!........พวกเราไหวอยู่แล้ว

         นอนเรียงราย  หลังทำเสร็จ  จัดการใส่เสื้อให้ Laughing

 

      พวกหนูฟื้นแล้วคร่า....! 

                        

 ขอบคุณ อาสาสมัคร คุณพี่พยาบาล (ขวาสุด) มาช่วยพวกเราด้วยใจ.. love love อ่ะ

นอกจากนี้ โรงพยาบาลสัตว์บ้านสัตว์เลี้ยงอ่อนนุช ได้ทำการดูแลฉีดวัคซีน

พิษสุนัขบ้าและฉีดยากำจัดเห็บหมัดหมัด ไรขี้เรื้อน ให้แก่สุนัขและแมว

วัดขจรศิริ  อ่อนนุช ทุกปี    ตั้งแต่ปี  2550 -2552 

ทำบุญปี 2554

ทำบุญฉีดพิษสุนัขบ้า และขี้เรื้อน สุนัขแมว จำนวน 53 ตัว  ที่วัดขจร  กรุงเทพ

 

 

 ทำบุญ ปี 2553 

ทำบุญฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และขี้เรื้อน สุนัขแมว จำนวน 85 ตัว  
เดือน มกราคม  2553 ที่วัดขจร  กรุงเทพ
  

วันที่ 6  กรกฎาคม 2556

ทำบุญ ฉีดยารักษาโรคโคกระบือไถ่ชีวิตที่ป่วย ที่วัดต้นไทร อ่อนนุช กรุงเทพ 

โดยได้ทำการรักษาโคป่วยเป็นไข้หวัด จำนวน 2 ตัว และทำการฉีดยา

ถ่ายพยาธิและยาบำรุงให้แก่โคกระบือทั้ง 6 ตัว

 

                                 "  Love is all the things that we had done "

                                           ----- Pet Vet Home Staff ------

 

 

 

 

 

 

 

 .

 

กิจกรรมช่วยน้ำท่วม เดือนตุลาคม 2554

โรงพยาบาลสัตว์บ้านสัตว์เลี้ยงอ่อนนุชได้บริจาคยาลดไข้ ยาลดติดเชื้อ ยาแก้หวัด ยาใส่แผล น้ำดื่ม ขนม อาหารแห้ง มูลค่าประมาณ 6,000 บาท
ให้กับศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย ม.รังสิต 
และในวันที่  28  ตุลาคม  2554  ทางโรงพยาบาลสสัตว์   
ได้หยุดทำการ 1 วัน  โดยทีมงานหมอและผู้ช่วยสัตวแพทย์  จำนวน 11 คน   
เดินทางไปช่วยเหลือสุนัข แมวจรจัดที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม 
ภายในบริเวณมูลนิธิวัดสวนแก้ว  จังหวัดปทุมธานี 
โดยได้บริจาคยาปฏิชีวนะ ยารักษาโรค  วิตามิน รวมถึงยากำจัดเห็บหมัด 
ขี้เรื้อน  มูลค่าประมาณ  6000 บาท  และได้ทำการตรวจรักษา ทำแผล
ฉีดยากำจัดขี้เรื้อนให้สุนัขแมว มากกว่า 300 ตัว  
นอกจากนี้ยังได้  บริจาคเงิน จำนวน 3000 บาท ให้แก่มูลนิธิวัดสวนแก้ว  
โดยถวายผ่านพระพยอม  กัลยาโณ โดยวันนั้น ได้รับฟังพระธรรมเทศนา
จากหลวงพ่อนักสู้ด้วย ทีมงานของเราได้อิ่มบุญและอิ่มใจกันทั่วหน้า
 
สู้ตาย! ตั้งแต่ก่อนออกเดินทาง

 

 
---    สนุกสนาน เฮฮา  ---                

          แยกกันทำงาน เพราะหมา แมว เยอะมว๊าก.!

 

 สภาพแต่ละตัว แย่ฝุดๆYell                                 

พวกเราได้ถวายเงินบริจาค จำนวน 3000 บาท ให้แก่มูลนิธิวัดสวนแก้ว  
โดยถวายผ่านพระพยอม  กัลยาโณ     และในวันนั้นพวกเราได้รับฟังพระธรรมเทศนา
จากหลวงพ่อนักสู้ด้วย ทีมงานของเราได้อิ่มบุญและอิ่มใจกันทั่วหน้า
 

                                                       อิ่มบุญและอิ่มใจจ้า...Kiss                                                                                                  

-- See you again next time -- 

 

Additional information