บริจาคป้าสำรวย

กิจกรรมเพื่อสังคม

โรงพยาบาลสัตว์บ้านสัตว์เลี้ยงอ่อนนุช ได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือสุนัขจรจัด

โดยบริจาคเงินในส่วนของโรงพยาบาลสัตว์ร่วมกับเงินบริจาคของลูกค้า

ที่เข้ามารับบริการให้แก่ ป้าสำรวย  และป้าอนงค์ ที่วัดโปร่งไผ่ จันทร์รังสี

จังหวัดนครนายก เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลสุนัขและแมวจรจัด

ยอดบริจาครวมทั้งสิ้น (พ.ศ.2549- 8 เม.ย58)

 

     เป็นจำนวน 139,122  บาท

(หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน)

โดยแบ่งเป็นยอดบริจาคของโรงพยาบาลจำนวนทั้งสิ้น 99,675 บาท และยอดบริจาค

ของลูกค้าจำนวน 39,447  บาท

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ยอดเงินบริจาควันที่ 8 เมษายน 2558  จำนวน  3530 บาท

(แยกเป็นยอดบริจาคของโรงพยาบาลสัตว์บ้านสัตว์เลี้ยงอ่อนนุช  2,580  บาท

และยอดบริจาคของลูกค้า  950 บาท)

 

 
 
 
อดเงินบริจาควันที่ 19 ต.ค. 2557  รวมทั้งหมดจำนวน  5,440 บาท

(แยกเป็นยอดบริจาคของโรงพยาบาลสัตว์บ้านสัตว์เลี้ยงอ่อนนุช  3,800  บาท

และยอดบริจาคของลูกค้า  1,640 บาท)

 
 
 
ยอดเงินบริจาควันที่ 2 เม.ย.  2557  รวมทั้งหมดจำนวน  8,550 บาท

(แยกเป็นยอดบริจาคของโรงพยาบาลสัตว์บ้านสัตว์เลี้ยงอ่อนนุช  6,100  บาท

และยอดบริจาคของลูกค้า  2,450 บาท)

 

 ยอดเงินบริจาควันที่ 15  ม.ค. 2557  รวมทั้งหมดจำนวน  10,607 บาท
 
 
 
(แยกเป็นยอดบริจาคของโรงพยาบาลสัตว์บ้านสัตว์เลี้ยงอ่อนนุช  7,010  บาท 
 
 
 
และยอดบริจาคของลูกค้า  3,597 บาท)

 

 ยอดเงินบริจาควันที่ 20 พ.ค. 2556  รวมทั้งหมดจำนวน  8,275 บาท
 
 
 
 
(แยกเป็นยอดบริจาคของโรงพยาบาลสัตว์บ้านสัตว์เลี้ยงอ่อนนุช  5,400  บาท 
 
 
 
 
และยอดบริจาคของลูกค้า  2,875 บาท) 

ยอดเงินบริจาคป้าสำรวย 1 มกราคม 2556  รวมทั้งหมดจำนวน 11,383  บาท

โดยในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 โรงพยาบาลสัตว์บ้านสัตว์เลี้ยงอ่อนนุช

 ได้เดินทางไปทำบุญบริจาคเงินจำนวน 11,383 บาท และยาฉีดกำจัดเห็บ, หมัด 

จำนวน 10 ขวด อาหารสัตว์ และอื่นๆ  ให้แก่ป้าสำรวย จ. นครนายก   

(โดยยอดบริจาคมาจากโรงพยาบาลสัตว์บ้านสัตว์เลี้ยงอ่อนนุช 6,220 บาทและยอดบริจาคของลูกค้า 5,163  บาท ) 


 
ยอดเงินบริจาค 29  มี.ค.55  รวมทั้งหมดจำนวน  7,100  บาท

เป็นยอดของโรงพยาบาลสัตว์บ้านสัตว์เลี้ยงอ่อนนุช  4,800  บาท

และส่วนของลูกค้า  2,300  บาท

ยอดเงินบริจาค 29  ธ.ค.55  รวมทั้งหมดจำนวน  11,383  บาท

เป็นยอดของโรงพยาบาลสัตว์บ้านสัตว์เลี้ยงอ่อนนุช  90,200  บาท

และส่วนของลูกค้า  2,300  บาท

 บริจาคเงิน และยา และสิ่งของให้ป้าสำรวย ดังต่อไปนี้

พ.ศ.2549-พ.ศ.2552     รวมบริจาคเงินจำนวน    54,070  บาท
08 ก.พ.  53               บริจาคเงินจำนวน       1,952  บาท
13 มิ.ย.  53               บริจาคเงินจำนวน       4,500  บาท
09 ก.ค.  53               บริจาคเงินจำนวน       1,175  บาท
05 พ.ย.  53               บริจาคเงินจำนวน       6,850  บาท
27 ม.ค.  54               บริจาคเงินจำนวน       4,600  บาท

 6 มิ.ย. 54                  บริจาคเงินจำนวน        5,340   บาท

11 ธ.ค. 54                 บริจาคเงินจำนวน        5,750   บาท

 

 โดยมียอดรวมบริจาคทั้งสิ้นเป็นเงิน  84,237  บาท (ยอดรวมถึงวันที่ 11 ธ.ค. 54) 
 13  มี.ค. 54  รายการบริจาค  ยาฉีดกำจัดเห็บหมัด จำนวน  10 ขวดกรงสัตว์จำนวน 7 ใบ ให้ป้าสำรวย เพื่อใช้รักษาเห็บหมัด และขี้เรื้อน
 
 
 
 
13 มิ.ย. 53  เยี่ยมและบริจาคเงินจำนวน 4500 บาท รวมทั้งยาและอาหารสัตว์ ให้แก่ป้าสำรวยและป้าอนงค์
ที่วัดโปร่งไผ่ จันทร์รังสี อ.บ้านนา จ.นครนายก
รายการสิ่งของบริจาคในวันที่  13 มิย.53
 1. อาหารรักษาโรคนิ่ว(ในสุนัข)  [24 กระป๋อง]   
 2. ยาฉีดกำจัดเห็บ, หมัด [10 ขวด]
 3. อาหารรักษาโรคนิ่วในแมว [18 กระป๋อง]
 4. อาหาร Pet Phos [6 กระปุก]
 5. นมอัดเม็ด [3 กล่อง]
 6. อาหาร Royal Canin(ชิห์สุ)
 7. อาหาร Royal Canin(ลูกแมว)
 8. แคลเซียม Top Cal [2 กระปุก]
 9. เสื้อกันหนาวให้สุนัข 15 ตัว
 10. อาหารเพ็ดดิกรี [4 กล่อง]
 11. อาหารสุนัข Hill  [1 กระสอบ]
 
  
 
 

------ Love and Care------

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Additional information