โรงพยาบาลสัตว์บ้านสัตว์เลี้ยงอ่อนนุช

           โรงพยาบาลสัตว์บ้านสัตว์เลี้ยงอ่อนนุช

 

------“ We serve with love & care”------


โรงพยาบาลสัตว์บ้านสัตว์เลี้ยงอ่อนนุช  เริ่มเปิดดำเนินการมาแล้วตั้งแต่กลางปี 2547 
บนเนื้อที่ 
87 ตารางวา ของอาคาร 3 คูหา ริมถนนอ่อนนุช (สุขุมวิท 77) ในรูปแบบของ 
Vet Poly Clinic      โ
ดยเปิดให้บริการรักษาสัตว์ ผ่าตัด X-ray ตรวจเลือด และมีบริการ
ในส่วนของ Grooming   แ
บบครบวงจร เราได้สร้างบริการในด้านวิชาการ ควบคู่ไปกับ
สร้างมาตรฐานในวิชาชีพ
การสัตวแพทย์         จนเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของลูกค้า
ผู้มีอุปการะคุณเป็นอย่างดี
และในเวลาต่อมา เราได้ทำการจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสัตว์ขึ้น เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2550
โดยเพิ่มศักยภาพในการ
ตรวจวินิจฉัยโรค ด้วยการพัฒนางานด้านวิชาการ ด้านบุคลากร 
รวมถึงจัดหาอุปกรณ์การแพทย์,เครื่องมือ
 ที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย เพื่อให้เกิดความ
แม่นยำในการตรวจวินิจฉัยโรค  ซึ่งส่งผล
ที่ดีต่อการรักษาสัตว์ ตัวสัตว์  รวมถึงเพิ่มความ
เชื่อมั่นของเจ้าของสัตว์   โดยเรามุ่งเน้นให้สัตว์เลี้ยงอัน
เป็นที่รักของเจ้าของสัตว์ ได้รับ
การดูแลเอาใจใส่จากสัตวแพทย์ และทีมงานของเราเป็น
อย่างดีที่สุด
เราดำเนินงานโดยยึดหลักการด้านคุณธรรมและจริยธรรม  เพื่อร่วมเป็นส่วนที่ดีส่วนหนึ่ง
ของ
สังคมไทย         รวมถึงร่วมพัฒนาและยกระดับวิชาชีพการสัตวแพทย์ให้มีมาตรฐาน 
และเป็นที่ยอมรับ
ในระดับประเทศ และในระดับสากล

ในปัจจุบันนี้ เราไม่เคยหยุดความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาในด้านวิชาการและการบริการ 
ควบคู่ไปกับการพัฒนา
สถานที่และอุปกรณ์ให้ทันสมัย เพื่อพร้อมดูแลสัตว์เลี้ยงแสนรักของท่าน
 

“ We serve with love & care ” 

 

โรงพยาบาลสัตว์บ้านสัตว์เลี้ยงอ่อนนุช

 

Additional information